Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/calutxo.com/2017.calutxo.com/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4783
Condicions - Calutxo
977 77 66 18 / 692 81 24 75 calutxo@calutxo.com

Termes i condicions. Avís legal i política de privacitat.

1. Introducció
El present document te per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del Servei de Reserva (en endavant el Servei de Reserva, o el servei) i les normes d’ús de les sales de CALUTXO, propietat de CALUTXO SCP, amb domicili social a Reus, C/Jaume Vidal i Alcover 14 Baixos 43204 Reus, amb CIF J-43.839.471, telèfon 977.77.66.18, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant l’Oficina liquidadora de Reus el 10 febrer 2006, amb el número 3671 del seu protocol. Els termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.CALUTXO.com o utilitzin els seus serveis.
La utilització d’aquests serveis, suposaria l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de tots i cadascun dels Termes i / o Condicions Generals -que es considerarien automàticament incorporades al contracte que es subscrigui amb CALUTXO, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita al mateix- recollides en l’Últim versió actualitzada d’aquests Termes i / o Condicions Generals.
CALUTXO es reserva el dret de modificar periòdicament, al seu gust i sense prèvia advertència, els presents termes i condicions d’ús.
2. Ús dels serveis de Reserva de CALUTXO
2.1. Serveis de Reserva
a. Els serveis Reserva tenen per finalitat la reserva d’una sala en qualsevol dels locals de CALUTXO. LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS SERVEIS, suposaria L’ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES, I LA VALIDESA, DE TOTES I CADASCUNA DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS -QUE ES CONSIDERARIEN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES AL CONTRACTE QUE SUBSCRIGUI AMB CALUTXO, SENSE QUE SIGUI NECESSÀRIA LA SEVA TRANSCRIPCIÓ ESCRITA AL MATEIX- RECOLLIDES A LA DARRERA VERSIÓ ACTUALITZADA D’AQUESTS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS. Especialment, a efectes enunciatius però no limitatius, l’usuari s’obliga a complir les normes d’ús de la sala que apareixen penjades a cada sala en un lloc visible i en concret l’usuari s’obliga a no utilitzar confeti, a no enganxar res a les parets i a deixar la sala en el mateix estat de neteja i ordre en que li va ser lliurada. L’usuari que realitzi la reserva, haurà de ser major d’edat.
b. Procediment de contractació: En utilitzar el servei de reserva on-line l’usuari pot comprovar en el calendari de reserves de la mateixa web que la seva reserva ha estat acceptada, un cop acabat el procediment de reserva.
c. Garantia: La reserva queda confirmada i pagada al 50% mitjançant targeta de crèdit, PayPal o en efectiu a la persona de la sala. En cas de no presentar-se a l’hora convinguda al local sense previ avís o de fer-ho amb més de 20 minuts de retard, es considera que la celebració ha estat cancel•lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel•lació.
El pagament del restant 50% i dels serveis extra que s’hagin contractat es farà al mateix local abans de començar la celebració. El pagament només es podrà fer en metàl•lic. Per assegurar que l’usuari que ha reservat és el mateix que el que acudeix, l’usuari haurà de presentar algun document acreditatiu de la seva identitat.
En el moment del pagament del restant 50% i dels serveis extra contractats, se li demanaria que proporcioni totes les dades d’una targeta de crèdit vàlida (titular, número, caducitat i CVV) per garantir que el local i el seu contingut es tornen en bones condicions.
Tingueu en compte que en acceptar els nostres Termes i Condicions, vostè està d’acord en que qualsevol dany causat per vostè o els seus convidats se li carregui a la targeta de crèdit que ens ha proporcionat i que vostè també es responsabilitza per qualsevol dany que excedeixi de l’import que es pugui carregar en aquesta targeta de crèdit.
d. Resolució del contracte o cancel•lació de la reserva:
– Tal com s’estableix en el punt anterior, si l’usuari no es presenta al local a l’hora convinguda (màxim 20 minuts més tard) CALUTXO considera la reserva cancel•lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel•lació.
– L’usuari podria cancel•lar la seva reserva i canviar-la per un altre dia (segons disponibilitat) sempre que ho faci amb una antelació mínima de 96 hores prèvies a l’inici de la celebració, que l’usuari pretén cancel•lar. L’usuari té un termini de 30 dies, per decidir el dia de la nova celebració que es celebrés amb un màxim d’un any comptat des del dia en què s’anava a celebrar la celebració cancel•lada, es a dir, si la reserva a cancel•lar era pel dia 01/06/2017, la nova celebració s’ha de celebrar per tot i com a màxim el 01/06/2018. Passat aquest termini d’un any, CALUTXO considerarà la celebració DEFINITIVAMENT cancel•lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel•lació. En cap cas es retornarà la quantitat pagada en concepte de reserva, sinó que s’aplicarà a la nova reserva que realitzi l’usuari. Aquest servei de canvi de reserva té un cost de 10 euros i es realitza a través del web a l’apartat “MODIFICA LA TEVA RESERVA” o contactant per telèfon amb CALUTXO. Mai es tornarà el lliurament a compte en cap dels casos, si l’anul•lació és per part del client.
CALUTXO es reserva el dret d’anul•lar la celebració fins i tot hores abans, a causa de motius externs a CALUTXO, com ara fallades informàtiques, inundació, incendis, robatori o qualsevol impossibilitat d’oferir la sala en condicions adequades per a realitzar la celebració, procedint a la devolució de l’ import pagat o oferint un altre dia per a la celebració de la celebració d’igual o millor categoria de la contractada.
-Són Dies especials els que apareixen amb una tarifació especial en la pròpia pàgina de reserves. La cancel•lació de reserves en dies especials es regeix per les mateixes normes que estableix el punt anterior excepte pel que fa a l’antelació mínima que en lloc de 96 hores seria de 7 dies naturals. Passat aquest llindar, CALUTXO en concepte d’indemnització cobrarà les despeses de cancel•lació, que ascendirien a l’import del 50% del preu convingut del lloguer de la sala (IVA i taxes incloses).
e. Preus per sala. Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en ells s’indiqui. Quan hi hagi raons justificables, CALUTXO es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Als preus se’ls aplica l’IVA, sense perjudici que se’ls apliquin també impostos addicionals d’acord amb la regulació local vigent en cadascuna de les ciutats. Els referits impostos locals hauran de ser abonats directament al local.
2.2 L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il•lícits i/o contraris al que estableixen els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, CALUTXO i/o la seva imatge. De igual manera, en el supòsit de que la sala o el seu contingut, sofreixin qualsevol desperfecte, CALUTXO, si ho considera oportú, podrà reclamar l’import de reparació dels dits desperfectes, als usuaris presents en la sala en el moment de l’incident o en el seu defecte a la persona que hagi realitzat la reserva.
2.3 CALUTXO podria, per a més agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de CALUTXO, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables a través de l’adreça de correu electrònic: CALUTXO@CALUTXO.com
2.4 A més d’utilitzar les sales de CALUTXO amb la diligència i cura deguts, els usuaris es comprometen en concret a:
• Deixar la sala neta i ordenada igual que s’ha lliurat
• A no trencar cap dels objectes que formen part del mobiliari i decoració de la sala
• La nevera i el congelador s’han de deixar totalment buits
• Els nens han d’anar acompanyats d’un adult al servei
• Els usuaris han d’emportar-se tot el que hagin portat a la sala
• La sala ha de romandre amb la porta tancada durant la celebració
Està totalment prohibit:
• Tirar confeti
• Enganxar qualsevol adhesiu a les parets
• Pujar i saltar sobre els sofàs
• Colpejar la TV
• Posar begudes sobre el futbolí, air Hockey, etc.
• Pujar, adults o nens, al mostrador de l’office
• Tirar joguines a terra
• Introduir joguines o menjar al llit elàstic
• Utilitzar els penjadors com joguines
• Fumar a tot el recinte
• L’ús del llit elàstic per majors d’edat o per persones amb pesos superiors als indicats a la normativa d’us del mateix
2.5 CALUTXO no es responsabilitza de qualsevol tipus de lesió a qualsevol persona  ocasionada en les seves sales a conseqüència de un mal ús de les instal·lacions. L’usuari, es compromet a que en tot moment a la sala hi haurà present almenys una persona major d’edat, el qual vetllarà per la seguretat de tots els menors que llavors hi pugi haver a la sala, fent-se responsable de qualsevol dany o lesió que aquests puguin patir.
3 – Protecció de les dades personals dels usuaris per part de CALUTXO
Visitar www.CALUTXO.com no suposa que l’usuari està obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, CALUTXO, amb el propòsit de complir amb les finalitats establertes en la present Política de Protecció de Dades, ha de demanar als usuaris que facilitin certa informació sobre si mateixos (en endavant Dades Personals) per poder utilitzar els serveis prestats per CALUTXO.
CALUTXO, amb caràcter previ a qualsevol obtenció de Dades Personals, posaria a disposició dels usuaris la seva Política de Protecció de Dades (Avís Legal i Política de Privacitat) i els Termes i Condicions d’ús. L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves Dades Personals per part de CALUTXO de conformitat amb la present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, l’usuari no podrà utilitzar els serveis prestats per CALUTXO.
CALUTXO prohibeix expressament que els menors de catorze anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de catorze anys i no tenir el consentiment, no faciliti Dades Personals a CALUTXO ni utilitzi els nostres serveis.
L’usuari ha de facilitar a CALUTXO les Dades Personals que se li puguin requerir en el supòsit de realització de reserva o alta com a usuari. L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual n’és responsable CALUTXO, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació, relacionada amb l’entitat, que pogués ser d’ seu interès. En el moment de la recollida de les Dades Personals, excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, l’usuari podrà voluntàriament facilitar les Dades Personals, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents (llevat que s’indiqui una altra cosa). No obstant, la negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol•licitades.
Les Dades Personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per a garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
En el supòsit de petició de pressupost o alta com a usuari, autoritza expressament a que les seves dades siguin cedides a les societats de CALUTXO i/o a altres tercers interessats que correspongui, requisit imprescindible per poder prestar el servei sol•licitat. CALUTXO es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat anteriorment esmentada. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament de les dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: CALUTXO@CALUTXO.com, o bé, escrivint al seu domicili social situat al carrer Jaume Vidal i Alcover 14 Baixos, 43204, Reus, Tarragona.
4. Ús correcte dels continguts de la Web per part de l’Usuari.
4.1 CALUTXO declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) (Continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura del web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquesta Web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial. Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a www.CALUTXO.com o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’Usuari a usar la lloc Web de forma diligent, correcta i licita i, en particular, es compromet a no:
(A) Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i demos, dades identificatives dels drets de CALUTXO o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del lloc web de CALUTXO, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos.
(B) Emprar els continguts i, en particular, la informació de CALUTXO obtinguda a través del seu lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones.
(C) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
(D) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. CALUTXO no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc Web.
(E) Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació, publica, posada a disposició, reproducció, desensamblament, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació publica respecte al present LLOC web, contingut i informació del mateix . La utilització del lloc per l’USUARI, no entrés la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel•lectual, per la qual cosa l’USUARI podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per fer cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.
4.2. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel•lectual.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el seu lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel•lectual haurà d’enviar una notificació a CALUTXO amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel•lectual suposadament infringits així com la Web.
5. Dret de Modificació de los Termes i/o Condicions Generals de contractació
CALUTXO es reserva el dret de modificar les presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.CALUTXO.com
CALUTXO es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a aquesta pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el contingut o serveis de la mateixa.
6. Exclusió de garanties i de responsabilitat
6.1 CALUTXO no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis es que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o de seus serveis, encara que intentés facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.
6.2 CALUTXO no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos. En cap cas CALUTXO serà responsable de qualsevol dany o perjudici, que tingui resultat de l’ús, accés, ineptitud per a l’ús del contingut d’aquest web o sigui causat per qualsevol fallada en el funcionament, omissió, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic o fallada en la línia (inclosos danys directes, incidentals, derivats, indirectes o penals i qualssevol altres que puguin derivar-se tot i que no es trobin compresos en els anteriorment esmentats) amb independència que tal perduda o mal, tingui origen contractual o extracontractual, sorgeixi de la nostra negligència, responsabilitat objectiva o de qualsevol altre tipus i fins i tot encara que siguem expressament informats de la possibilitat de tal pèrdua o dany. És responsabilitat de L’USUARI tindrà que utilitzar un programari antivirus per comprovar qualsevol material descarregat de la web i assegurar la compatibilitat de tal programari amb el seu equip i també assumir el cost total dels serveis, reparacions o correccions necessàries.
6.3 Si CALUTXO, tot i actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les sales contractades per raons que no els siguin imputables i si existís impossibilitat de prestar els serveis en les condicions pactades, CALUTXO oferirà a l’usuari la possibilitat d’optar per el reemborsament total de l’abonat o per la seva substitució per un altre de similars característiques quant a categoria o qualitat. si de la substitució el servei resultés d’inferior categoria o qualitat, CALUTXO haurà de reemborsar la diferència.
6.4 L’USUARI assumeix que Internet no és un mitjà completament segur i per tant, CALUTXO no pot garantir que qualsevol informació o material que l’usuari enviï, col•loqui o transmeti a través del web està lliure d’utilització o accés no autoritzat. No obstant això, CALUTXO adoptarà mesures per preservar la seguretat del LLOC d’acord amb criteris de raonabilitat.
CALUTXO no és responsable dels continguts enviats, utilitzats i / o inclosos en els serveis per qualsevol tercer, ni de l’accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviats o rebuts, ni de cap transacció que tingués origen en aquesta web. CALUTXO únicament es responsabilitza de les conductes i continguts propis i per tant, no respondrà d’informacions, manifestacions, opinions o conductes manifestades per L’USUARI.
6.5 CALUTXO no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat de continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als que l’usuari accedeixi per mitjà de links o dispositius tècnics d’enllaç des d’aquest lloc web . CALUTXO no controla el contingut d’aquests llocs web, ni ofereix, ni comercialitza, els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat, directa o indirecta, pels danys, perjudicis o costos ocasionats en relació amb la utilització dels mateixos.
6.6 Obligacions i responsabilitats dels Usuaris i utilització de la informació rebuda:
L’USUARI es compromet a utilitzar aquesta pàgina d’acord amb la llei i als presents Termes i condicions d’ús, respectant la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, a fer un ús correcte i lícit dels seus serveis i continguts i en particular, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, a:
No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, discriminatori, difamatori, apologia del terrorisme o contraris als drets humans o aquells que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.
No interferir amb l’ús o gaudi dels serveis o continguts per altres usuaris o amb l’ús o gaudi de continguts similars per part d’altres persones o entitats, intentar o obtenir accés de forma no autoritzada als serveis o continguts.
No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics pertanyents a CALUTXO, els seus proveïdors o de tercers.
No crear identitats falses per enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o origen del missatge, ni recopilar o demanar informació sobre tercers, sense el seu consentiment o proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes, ni infringir el dret a la intimitat o a la pròpia imatge o qualsevol altre dret de tercers.
No accedir o intentar accedir de manera no autoritzada als serveis o continguts, a altres comptes, sistemes informàtics o a xarxes connectades amb aquests per mitjà de la recerca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans.
No utilitzar el servei per a l’enviament de cartes en cadena, missatges no desitjats, spam o qualsevol altre missatge, comercials o no, duplicatius o no sol•licitats o qualsevol altra actuació que impliqui transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu, no sol•licitat o il•legal, ni utilitzar de forma indeguda els xats, grups de notícies, fòrums o altres serveis que CALUTXO pugui facilitar a través de la pàgina web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que CALUTXO pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquests Termes i condicions d’ús o de qualssevol altres obligacions legals que siguin aplicables i mantindrà indemne CALUTXO davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos organismes públics, contra CALUTXO com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de l’esmentat usuari per la utilització del LLOC o dels serveis i materials vinculats al mateix en forma contrària a aquest AVÍS LEGAL o a la legislació aplicable. CALUTXO es reserva el dret defensar i controlar amb exclusivitat qualsevol reclamació d’aquest tipus i L’USUARI es compromet a cooperar enterament amb CALUTXO en aquesta defensa.
CALUTXO no tindrà obligació de supervisar el servei ni l’ús efectuat per l’usuari ni conservar els continguts de cap sessió de L’USUARI. No obstant, podrà restringir, suspendre o impedir l’accés al LLOC i als serveis en els continguts, inclosos els interactius, si considera que l’usuari ha violat aquests Termes i condicions d’ús o infringit la legislació vigent, sense perjudici d’exercitar les accions que legalment li corresponguin. En cas d’incompliment per EL USUARI dels presents Termes i condicions d’ús o de la legislació vigent podrà, sense que això doni lloc a qualsevol tipus d’indemnització, retirar de la seva pàgina web els continguts il•legals, i pot actuar tant al seu criteri, com a petició de tercer afectat, de conformitat sempre amb la legislació vigent.
CALUTXO no assumeix l’obligació de mantenir la confidencialitat, el secret o la propietat de qualsevol informació o material rebut de L’USUARI. Tot suggeriment, idea, concepte creatiu, gràfic o una altra informació que es rebi en aquesta pàgina web serà propietat exclusiva i indefinida de CALUTXO i es considerés cedida a títol gratuït. L’usuari accedeix per tant, a la seva utilització i publicació per CALUTXO per a qualsevol fi que aquesta consideri adient, sense assumir cap responsabilitat per pèrdua o dany sofert per L’USUARI com a resultat de tal ús o publicació, i això no afecta els drets que l’usuari pugui tenir d’acord amb la Llei de Protecció de Dades o anàlogues, fins al punt en que aquests drets puguin ser exclosos.
6.7 Fotos que apareixen en www.CALUTXO.com:
Sobre les fotografies que es mostren a www.CALUTXO.com, hem fet tot el possible per únicament utilitzar fotos de l’equip de CALUTXO o fotos amb llicència lliure d’ús en tot tipus de webs (fins i tot comercials) sense l’etiqueta ‘ non comercial ‘. Si algú detecta una fotografia una llicència que no ens permet mostrar aquí (o de la qual hem oblidat incloure la signatura), li estarem molt agraïts si ens avisa CALUTXO@CALUTXO.com, i subsanarem l’error en un termini màxim de 24 hores.
7. Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació
Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de contractació fos declarada nul•la o inoperant, la resta de les Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. CALUTXO es comprometen a substituir l’estipulació afectada per la nul•litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.
CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ DE CAP MANERA LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENUNCIA EXPRESSAMENT AL SEU DRET DE DESISTIMENT.
8. CALUTXO i acceptació de les normes d’ús
L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de Reserva, implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les Normes d’Ús de CALUTXO, en la versió publicada per CALUTXO en el moment mateix en què l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’oposin. Per això, l’usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis
9. Llei aplicable i Jurisdicció competent
Aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. CALUTXO i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l’acord entre CALUTXO i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

Avis legal i Política de Privacitat
1.- Deure d’Informació:
Finalitat Mitjançant el present document (en el que segueix), es regula la política de privacitat del Portal www.CALUTXO.com que, sota la titularitat de l’entitat CALUTXO SCP, amb domicili social a Reus, c / Jaume Vidal i Alcover 14 Baixos, amb CIF J-43.839.471, es posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’usuari dels serveis de Reserva oferts a través d’www.CALUTXO.com, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara endavant les Dades Personals). La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en aquest lloc web, passés a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat CALUTXO, i es mantindrà confidencial i protegida. En aquest sentit, CALUTXO informa als usuaris del Portal, en compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que aquesta entitat té fitxers amb dades personals, adequadament notificats i/o registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tot això, l’USUARI accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que CALUTXO tracti les seves dades personals de forma automatitzada i incorpori a un fitxer (CLIENTS) amb la finalitat de poder prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable CALUTXO. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries previstos com a tals en els diversos formularis que puguin disposar o es disposin a través del Portal. En cas de no subministrar les dades necessàries, CALUTXO, podrà decidir lliurement no procedir al registre de l’usuari, arribat el cas, o bé denegar l’accés als continguts, serveis o actuacions disposades a través del Portal. L’usuari haurà d’emplenar els formularis que es continguin amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a CALUTXO, o a tercers com a conseqüència de la manca de compliment de tals aspectes. CALUTXO prohibeix expressament que els menors de catorze anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de catorze anys i no tenir el consentiment, no faciliti Dades Personals a CALUTXO ni utilitzi els nostres serveis.
Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació de les dades personals que ens hagi proporcionat, que estableix la Llei Orgànica 15/1999. Pot fer-ho a la següent adreça CALUTXO@CALUTXO.com, o bé, escrivint al seu domicili social situat al carrer Jaume Vidal i Alcover 14 Baixos, 43204, Reus Tarragona.
2.- Consentiment de l’interessat:
Degut a les característiques pròpies de l’activitat i els serveis de CALUTXO i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària la cessió de dades personals a tercers. Aquestes cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a la societat de CALUTXO i/o a altres tercers interessats, i és requisit imprescindible per poder prestar el servei sol•licitat. La cessió de dades de caràcter personal a tals entitats té com a exclusiva finalitat la correcta prestació dels serveis que CALUTXO ofereix. Per tot això, en acceptar aquest Avís legal i els Termes i Condicions d’Ús, l’usuari autoritza expressament a que les seves dades siguin cedides a la societat de CALUTXO i/o a altres tercers interessats. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. CALUTXO garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers.
3.- Seguretat:
Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web CALUTXO es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a CALUTXO. Així mateix, CALUTXO disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.
4.- Deure de Secret i Confidencialitat:
CALUTXO es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers amb dades personals sota la seva responsabilitat, d’acord amb la legislació que, en cada moment, sigui aplicable, tot i que revelés a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que està en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.CALUTXO.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriorment.
5.- Informació sobre cookies:
Les cookies són petits fitxers de dades generats a través d’instruccions enviades pels servidors web als programes navegadors dels usuaris, i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquells, amb l’objectiu de reunir informació compilada pel propi fitxer. L’usuari autoritza a CALUTXO per obtenir i emmagatzemar dades i/o informació identificable relatives a la connexió o utilització de fitxers de verificació o registre en el disc dur de l’Usuari (per exemple: el programa de recerques o “Browser” que utilitza, el tipus de sistema operatiu del terminal que utilitza, o el nom del lloc web des del qual es connecta a la web o anunci de CALUTXO, etc.). L’usuari autoritza a CALUTXO a que introdueixi al terminal de l’usuari informació en forma de cookies que podrà ser utilitzada per CALUTXO per a fins estadístics, de seguretat, promocionals i/o comercials. Les cookies de www.CALUTXO.com s’associen únicament amb visitants i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari, i no poden llegir dades dels discs durs d’aquests ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors de llocs web. CALUTXO recorda a l’Usuari que la majoria dels “browsers” a la xarxa permeten als usuaris esborrar els “cookies” del disc dur del seu ordinador, o rebre un missatge abans de gravar un “cookie”, i que els usuaris també poden configurar el seu navegador per ser avisats en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en els discs durs. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions accedeixi a les instruccions o manuals del “browser” o del seu navegador, o a la pantalla d’ajuda.
6.- Modificació de la Política de Privacitat:
CALUTXO es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que cada vegada que accedeixin al Portal, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreça de correu electrònic CALUTXO@CALUTXO.com.
A més d’utilitzar la sala de CALUTXO, amb la diligència i cura deguts, els usuaris es comprometen en concret a:
• Deixar la sala neta i ordenada igual que se li ha lliurat i emportar-se tot el que porten.
• A no trencar cap dels objectes que formen part del mobiliari i decoració de la sala.
• A vetllar pel descans dels veïns tancant la porta de la sala i vetllant perquè els convidats moderin el to de veu quan estan fora de la sala, en abandonar la mateixa.
• La nevera i el congelador s’ha de deixar totalment nets i buits.
• Els nens han d’anar en tot moment acompanyats d’un adult i durant la celebració sempre hi haurà una persona major de 30 anys.
• A vetllar pel descans dels veïns durant la celebració i en abandonar l’establiment.
• Les portes han de romandre tancades durant les hores de la celebració.
ESTA TOTALMENT PROHIBIT
• Instal•lar equips sonors externs a la sala, així com manipular els existents.
• Llençar confeti, enganxar qualsevol adhesiu o celo a les parets, sostres i finestres de la sala.
• Pujar i saltar sobre els sofàs i colpejar la televisió ni cap tipus de mobiliari de la sala.
• No es pot utilitzar la taula dels jocs (futbolí, air hockey, etc.) com a taula per a un altre servei que no sigui el propi.
• NO es pot Introduir joguines o menjar al llit elàstic i és necessari l’ús de mitjons.
• Queda terminantment prohibit fumar a tot el recinte.
• No es pot portar cap mena de mascota a la celebració.

Jaume Vidal i Alcover nº 14, baixos. -Mas Iglesias-
(A prop de l’estació d’autobusos i al costat del "Centre de la Imatge de Reus")
43204 REUS.

calutxo@calutxo.com
977 77 66 18 / 692 81 24 75